کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1392

طرح از فرهاد احمدی