ساختمان اداری بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان قزوین

قزوین

1390