ساختمان شرکت ملی گاز ایران

تهران، خیابان آبان

1368

این پروژه فاقد مدارک دیجیتال است.