بازسازی محور تجاری بم

مسابقه مجله معمار 92، بازسازی محور تجاری بم طراحی سال 1392