پلی کلینیک بیمارستان شماره یک دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان

1362