مطالعات و تهیه طرح آماده سازی بخشی از اراضی شهر مرند

آذربایجان شرقی

1368

این پروژه فاقد مدارک دیجیتال است.