مجموعه ورزش های آبی دانشگاه شریف

مسابقه مجله معمار 92، مجموعه ورزش های آبی دانشگاه شریف طراحی سال 1392