مرکز نوآوری و شتابدهی پی تِک

تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

1399