مرکز تجارت بین المللی سعید

ساری

1395

در سال 1396 کارفرمای محترم پروژه مرکز تجارت بین المللی سعید (شرکت آرین سعید) بازنگری طرح موجود و تهیه نقشه های قابل اجرای پروژه مذکور را به شرکت مهندسین مشاور گروه ایجاد واگذار نمود. این موارد تحت مدیریت جناب آقای مهندس نیک طبع به انجام رسید.