مراکز بازیافت مناطق 1، 3، 5، 15، 18 شهرداری تهران

تهران

1381