محور تجاری منتهی به بازار قدیم

خیابان آیت الله کاشانی- بم

1385