مجموعه سرپوشیده ورزش های آبی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1386