مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی رازی

تهران، خیابان قزوین

1383

ایده اولیه