مجتمع مسکونی کارکنان دانشگاه تهران

تهران، شهرک راه آهن

1381