مجتمع مسکونی تعاونی مسکن سازمان تعزیرات حکومتی

تهران، منطقه 22

1381