لابی برج های مسکونی سروستان

سعادت آباد، تهران

1390

ایده اولیه