طراحی باند موازی فرودگاه بین المللی مشهد

مشهد

1361