سردر شمالی دانشگاه صنعتی شریف

تهران

1393

آلترناتیو یک

آلترناتیو دو

آلترنانیو سه

آلترناتیو چهار