خوابگاه دانشجویی پردیس 6 دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

1388