برج مسکونی سازمان تعزیرات حکومتی

تهران، خیابان فرشته

1381