برج فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

تهران

1397

ایده اولیه