بازسازی ساختمان شماره هفت دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

1398