بازسازی بانک صنعت و معدن شعبه سنندج

سنندج

1395

ایده اولیه

آلترناتیو یک

آلترناتیو دو

آلترناتیو سه

آلترناتیو چهار