ایستگاه رجایی شهر، خط 2 قطار شهری کرج و حومه

کرج

1385