استخر سرپوشیده اداره کل مخابرات شهر کرج

کرج

1385