ساختمان اداری هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

تهران

1381