پارکینگ طبقاتی جنوب تئاتر شهر

تهران

1372

پروژه فاقد مدارک دیجیتال است.