مطالعات و تهیه طرح ساماندهی اراضی عباس آباد

تهران

1372

مهندسان مشاور گروه ایجاد نیز همگام با مشاوران بنام آن روزگار طرحی برای ساماندهی اراضی عباس آباد تهیه و ارائه نموده است. پروژه فاقد مدارک دیجیتال است.