مطالعات و تهیه طرح آماده سازی بخشی از اراضی شهرک رجایی

کرمان

1366

این پروژه فاقد مدارک دیجیتال است.