مطالعات و تهیه طرح آماده سازی بخشی از اراضی شهر زرند

کرمان

1368

این پروژه فاقد مدارک دیجیتال است.