مساجد و اماکن متبرکه شهرهای بم و بروات

بم و بروات

1385

حسینیه ابوالفضل

مسجد امام حسن مجتبی

مسجد موسی بن جعفر

مسجد قمر بنی هاشم