مجموعه ورزشی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما

تهران، مهرآباد

1383