مجموعه مسکونی تهران- خیابان قزوین

تهران

1393

ایده اولیه