مجموعه تجاری اداری و مسکونی صفاییه یزد

صفاییه یزد

1395