مجموعه استخرهای سرپوشیده دانشگاه صنعتی شریف

تهران

1384