فرودگاه بین المللی تهران (فرودگاه امام خمینی)

تهران

1372

مهندسان مشاور گروه ایجاد نیز همگام با مشاوران بنام آن روزگار طرحی برای فرودگاه بین المللی تهران تهیه و ارائه نموده است. پروژه فاقد مدارک دیجیتال است.