ساختمان اداری شرکت مانا

تهران، خیابان مطهری

1395

ایده اولیه