زمین چمن مصنوعی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1388