دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1400

ایده اولیه

|

گزینه یک نما

گزینه دو نما

گزینه سه نما

داخلی و مقاطع

حامد کدخدازاده