خوابگاه 120 نفره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

زاهدان

1389