خوابگاه مجردین دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1397