برج های مسکونی بادامستان

قزوین

1400

|

نما و محوطه

فضاهای عمومی

تیپ آپارتمان

حامد کدخدازاده