بارانداز مرکزی و میدان میوه و تره بار استان قزوین

قزوین

1394