استخر سرپوشیده پردیس دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل

1387